Koszyk

0

Polityka prywatności serwisu

Kim jesteśmy?

Adres strony internetowej : https://krzysztofluczak.co.uk.

Jakie dane zbieramy i jak je przetwarzamy?

Polityka prywatności serwisu www.krzysztofluczak.co.uk

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez z Serwisu.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Krzysztof Łuczak
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 5. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 6. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.krzysztofluczak.co.uk Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I.    Postanowienia ogólne
1.    Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową https://krzysztofluczak.co.uk/,  zwany dalej „Sklep” jest Krzysztof Łuczak.
2.    Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@krzysztofluczak.co.uk .
3.    Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
4.    Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie https://krzysztofluczak.co.uk.
5.    Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
6.    Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się w zakładce “Polityka prywatności” i udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.


II.    Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1.    Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://krzysztofluczak.co.uk, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
2.    Właściciel –Krzysztof Łuczak, UTR: 608547343263
3.    Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
4.    Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
5.    Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
6.    Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail,  imienia i nazwiska.
7.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8.    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
9.    Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
10.    Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
11.    Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.


III.    Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego
1.    W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać:
•    urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
•    dostęp do sieci Internet;
•    adres poczty e-mail.
2.    Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na  urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3.    Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
4.    Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://krzysztofluczak.co.uk  i stanowiącej integralną część Regulaminu.


IV.    Rejestracja i Logowanie
1.    Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
2.    Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
3.    Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. V ust. 9 Regulaminu.
4.    Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
5.    Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
•    przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;
•    dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
6.    Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.
7.    Zarejestrowany Klient ma możliwość:
•    dostępu do statusu oraz historii zamówień;
•    otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
•    informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
•    zamówienia Produktu,
•    zmiany  swoich danych;
•    zmiany swojego hasła;
•    sprawdzenia swojego zamówienia;
•    usunięcia swojego konta.
8.    Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji.
9.    Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
10.  Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V.    Realizacja zamówień
1.    Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
2.    Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
3.    Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
4.    Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
5.    Klient składa zamówienie w następujący sposób:
•    wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
•    podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;
•    wybór formy dostawy i płatności;
•    zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
•    wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
•    zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.
6.    Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez:
•    wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@wonderpolska.pl
•    zakup na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://krzysztofluczak.co.uk;
7.    Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 5., powinien podać:
•    nazwę, rozmiar i ilość produktów;
•    imię i nazwisko odbiorcy;
•    dokładny adres dostawy;
•    numer telefonu kontaktowego;
•    adres e-mail zamawiającego.
8.    Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
9.    Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
•    dane Sklepu Internetowego, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail;
•    opis produktu;
•    jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
•    cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy
(m.in. płatności i dostawy);
•    sposób płatności;
•    informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu min. 14 dni w przypadku Klientów będących Konsumentami;
14.    Sklep Internetowy nie oferuje możliwości odbioru osobistego w siedzibie Sklepu Internetowego.

VI.    Forma płatności
1.    Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:
•    przelewy bankowego na konto Przedsiębiorcy;
•    systemu płatności PayPal
•    płatności kartami kredytowymi Visa, Visa Electron, Mastercard.


VII.    Ceny
1.    Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w funtach brytyjskich i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
2.    Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
3.    Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.


VIII.    Dostawa
1.    Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu Internetowego, są to:
•    przesyłka pocztowa Second Class Royal Mail lub Standard International Royal Mail dla zamówień na terenie Unii Europejskiej;

2.    Klient nie ma możliwości odebrania towaru osobiście.
3.    Klient pokrywa koszty dostawy chyba, że towar jest oznaczony darmową wysyłką:
4.    Termin dostawy standardowo wynosi 3 dni robocze, ale może być dłuższy z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorcy;
5.    Maksymalny termin dostawy trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Klient może odstąpić od umowy.
6.    Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
7.    Sklep Internetowy odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep Internetowy..
8.    Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
9.    Towary dostarczane są na terenie Wielkiej Brytani i krajów Unii Europejskiej


IX.    Prawo odstąpienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.
1.    Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. 
2.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4.    Opakowanie stanowi nierozłączną część produktów jakimi są roboty ze względu na swoją funkcjonalność. Natomiast akcesoria zapakowane są w „zwykłe” kartoniki opatrzone grafiką. Produkt należy zwrócić w niezniszczonym opakowaniu.
5.    Jeżeli konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.    Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7.    W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
8.    Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Sklepu Internetowego oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
9.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
•    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą ( np. zamówienie indywidualne)
•    świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
•    świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
•    świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
•    świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

XI.    Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów
1.    Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.


XII.    Pozostałe
1.    Regulaminy są dostępne pod adresem: https://krzysztofluczak.co.uk.
2.    Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
3.    Jeżeli Klientem jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji  lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.
4.    Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

X